DZIAŁ II: USŁUGI POZOSTAŁE OD 19.09.2020 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2020 Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z dnia 31.08.2020 r.

CENNIK USŁUG PRZYŁĄCZENIA I EKSPLOATACJI SIECI

 

Tabela 1. Opłaty związane z przerwaniem i przywróceniem dostaw wody i odbioru ścieków

L.p. Nazwa Usługi Cena netto VAT Cena brutto
1.

Przywrócenie dostaw wody lub odprowadzania ścieków zadłużonemu Klientowi po uregulowaniu należności

Uwaga: stawka zawiera również koszt wcześniejszego odcięcia dopływu wody i/lub kanalizacji wynikającego z zadłużenia Klienta.

400,00 zł 23% 492,00 zł
2. Zawieszenie świadczenia usług na wniosek Klienta (na czas nie dłuższy niż 3 lata) – zamknięcie i otwarcie zasuwy na przyłączu oraz koszt utrzymania nieeksploatowanej infrastruktury 250,00 zł 23% 307,50zł
3.

Opłata za nielegalne włączenie do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej

1 000,00zł 23% 1 230,00 zł
4. Opłata za nielegalny pobór wody i/lub odprowadzanie ścieków Ustalana indywidualnie
5. Ponowne oplombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza 200,00 zł 23% 246,00 zł

 

 

Tabela 2. Opłaty związane z wymianą wodomierza

L.p. Nazwa Usługi Jednostka Cena netto VAT Cena brutto
6.

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Klienta

Uwaga: Ceny zawierają koszty robocizny i montażu nowego wodomierza

6.1. Wodomierz Ø 15-20 mm szt. 250,00 zł 23% 307,50 zł
6.2. Wodomierz Ø 25-32 mm szt. 450,00 zł 23% 553,50 zł
6.3. Wodomierz Ø 40 mm szt. 750,00 zł 23% 992,50 zł
6.4. Wodomierz Ø 50 mm szt. 1 250,00 zł 23% 1 537,50 zł
6.5.

Wymiana nakładki radiowej uszkodzonej z winy klienta, cena uzależniona od średnicy wodomierza

Ustalana indywidualnie
6.6. Wymiana wodomierza Ø 15-20 mm na własnym ujęciu wody szt. 220,00 zł 23% 270,60 zł
6.7. Wymiana podlicznika Ø 15-20 mm szt. 220,00 zł 23% 270,60 zł
6.8. Wymiana podlicznika Ø 15-20 mm przy wymianie wodomierza głównego szt. 112,00 zł 23% 137,76 zł
6.9. Montaż podlicznika Ustalana indywidualnie
Uwaga: Wodomierze główne większych średnic i wodomierze sprzężone według indywidualnej wyceny.

 

 

Tabela 3. Usługi przyłączenia do sieci –określenie warunków przyłączenia do sieci, wykonanie projektu przyłącza oraz uzgodnienia dokumentacji wodociągowo-kanalizacyjnej

L.p. Nazwa Usługi Jednostka Cena netto VAT Cena brutto
7. Wydanie zapewnienia dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków
7.1. Dla pojedynczego inwestora i jednej nieruchomości. Usługa 80,00 zł 23% 98,40 zł
7.2.

Za każdą następną nieruchomość np. w przypadku zbiorowego wystąpienia przedstawiciela inwestorów (dotyczy nieruchomości zlokalizowanych blisko siebie, na jednym osiedlu)

Uwaga: Zapewnienie Dostarczania Wody i/lub Odbioru Ścieków jest dokumentem, który wydaje się na mocy obowiązującego prawa.

Usługa 40,00 zł 23% 49,20 zł
7.3.

Przepisanie/aktualizacja Wydanego Zapewnienia Dostarczania Wody i/lub Odprowadzania Ścieków

Uwaga: Aktualizacja Wydanego Zapewnienia możliwa jest do roku czasu od daty wygaśnięcia obowiązywania wydanego dokumentu. W innych przypadkach wydaje się nowe Zapewnienie.

Usługa 50,00 zł 23% 61,50 zł
8. Określenie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej:
8.1. Domu jednorodzinnego, małego obiektu usługowo handlowego (typu np. kiosk), zasilanie jednego placu budowy, odwodnienie jednej komory c.o., itp. Usługa 100,00 zł 23% 123,00 zł
8.2. Małego osiedla domów jednorodzinnych (do 20 szt. budynków), zrealizowanych przez jednego inwestora, małego domu wielorodzinnego (do 20 lokali mieszkalnych), średniego obiektu handlowo-usługowego, itp. Usługa 300,00 zł 23% 369,00 zł
8.3. Domu wielorodzinnego, osiedla domów jednorodzinnych (od 21 do 50 szt. budynków) lub małego osiedla domów wielorodzinnych (do 80 lokali mieszkalnych) realizowanych przez jednego inwestora, dużego obiektu usługowo handlowego lub użyteczności publicznej, itp. Usługa 500,00 zł 23% 615,00 zł
8.4. Dużego osiedla domów jednorodzinnych (powyżej 50 szt. budynków) lub wielorodzinnych (powyżej 80 lokali mieszkalnych) realizowanego przez jednego inwestora, grupowych obiektów przemysłowych, handlowych lub użyteczności publicznej, itp. Usługa 1000,00 zł 23% 1 230,00 zł
8.5.

Przepisanie/aktualizacja warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub warunków technicznych budowy sieci wodociągowej/ kanalizacji sanitarnej/ kanalizacji deszczowej.

Uwaga: Aktualizacja warunków możliwa jest do roku czasu od daty wygaśnięcia obowiązywania wydanego dokumentu. W innych przypadkach wydaje się nowe.

Usługa 50,00 zł 23% 61,50 zł
8.6. Określenie warunków technicznych budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej Usługa 300,00 zł 23% 369,00 zł
9. Wykonanie projektu przyłączenia wodociągowego/kanalizacyjnego/Kanalizacji deszczowej
9.1. Do domu jednorodzinnego, małego obiektu usługowo handlowego (typu np. kiosk), zasilanie jednego placu budowy. Szt. 813,01 zł 23% 1 000,00 zł
9.2.

Wykonanie projektu przyłącza.

Uwaga: stawka dotyczy pozostałych przyłączy.

Szt Ustalana indywidualnie
10. Uzgodnienie projektu technicznego przyłącza wodociągowego/kanalizacji sanitarnej/kanalizacji deszczowej
10.1.

Domu jednorodzinnego, małego obiektu usługowo handlowego (typu np. kiosk), zasilanie jednego placu budowy, odwodnienie jednej komory c.o., itp.

Uwaga: Uzgodnienie projektu przyłączy wod.-kan. dla małych obiektów zlokalizowanych na odrębnych nieruchomościach - opłata wynosi: ilośd nieruchomości pomnożona przez opłatę dla 1 nieruchomości.

Usługa 50,00 zł 23% 61,50 zł
10.2. Małego osiedla domów jednorodzinnych (do 20 szt. budynków) zrealizowanych przez jednego inwestora, małego domu wielorodzinnego (do 20 lokali mieszkalnych), średniego obiektu handlowo-usługowego, itp. Usługa 200,00 zł 23% 246,00 zł
10.3. Domu wielorodzinnego, osiedla domów jednorodzinnych (od 21 do 50 szt. budynków) lub małego osiedla domów wielorodzinnych (do 80 lokali mieszkalnych) realizowanych przez jednego inwestora, dużego obiektu usługowo handlowego lub użyteczności publicznej, itp. Usługa 300,00 zł 23% 369,00 zł
10.4. Dużego osiedla domów jednorodzinnych (powyżej 50 szt. budynków) lub wielorodzinnych (powyżej 80 lokali mieszkalnych,) realizowanego przez jednego inwestora, grupowych obiektów przemysłowych, handlowych itp. Usługa 500,00 zł 23% 615,00 zł
10.5. Zaopiniowanie zmian wniesionych przez projektanta do uzgodnionej dokumentacji projektowej, aktualizacja uzgodnienia, przesłanie uwag do dokumentacji w związku z brakiem możliwości uzgodnienia/ odmową uzgodnienia Usługa 50% stawki uzgodnienia dla danego obiektu. 23%  
10.6. W zakresie kanalizacji deszczowej – jedno przyłącze Usługa 25,00 zł 23% 30,75 zł
10.7. Uzgodnienie projektu sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
  a) Do 100 mb Usługa 75,00 zł 23% 92,25 zł
  b) 101-200 mb Usługa 150,00 zł 23% 184,50 zł
  c) 201-500 mb Usługa 300,00 zł 23% 369,00 zł
  d) 501-1000 mb Usługa 450,00 zł 23% 553,50 zł
  e) Powyżej 1000 mb Usługa 450,00  + 30  za każde kolejne 100mb 23% 553,50  + 36,90zł za każde kolejne 100mb
11. Odbiory techniczne
11.1 przyłącza kanalizacji deszczowej Usługa 150,00 zł 23% 184,50 zł
11.2 Odbiór techniczny sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
  a) Do 100 mb Usługa 300,00 zł 23% 369,00 zł
  b) Powyżej 100 mb Usługa 300,00  + 75zł za każde kolejne 100mb 23% 369,00  + 92,25zł za każde kolejne 100mb
11.3 Konsultacje techniczne w terenie godzina 200,00 zł 23% 246,00 zł

 

 

Tabela 4. Usługi serwisowe na infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej

L.p. Nazwa Usługi Jednostka Cena netto VAT Cena brutto
12.1. Interwencja pogotowia wodnokanalizacyjnego Godz. 175,00 zł 23% 215,25 zł
12.2. Interwencja pogotowia wodnokanalizacyjnego z użyciem samochodu ciśnieniowego ( dotyczy pozostałych usług niewymienionych w Cenniku). Godz. 500,00 zł 23% 615,00 zł
12.3. Praca koparki Godz. 150,00 zł 23% 184,50 zł
12.4. Dojazd koparki na terenie Miasta i Gminy Piaseczno Usługa 100,00 zł 23% 123,00 zł
12.5. Kompleksowy przegląd pompowni Usługa 600,00 zł 23% 738,00 zł
12.6. Jednorazowe udrożnienie kanalizacji do 50 mb Usługa/szt. 500,00 zł 23% 615,00 zł
12.7. Czyszczenie kanalizacji do 10 mb Usługa/szt. 500,00 zł 23% 615,00 zł
12.8. Czyszczenie kanalizacji powyżej 10 mb
  a) do DN 200 Usługa/ 1mb 14,00 zł 23% 17,22 zł
  b) DN 300 Usługa/ 1mb 20,00 zł 23% 24,60 zł
  c) DN 400 Usługa/ 1mb 30,00 zł 23% 36,90 zł
  d) DN 500 Usługa/ 1mb 40,00 zł 23% 49,20 zł
  e) DN 600 Usługa/ 1mb 60,00 zł 23% 73,80 zł
12.9. Czyszczenie studni rewizyjnej wpustu deszczowego Usługa 220,00 zł 23% 270,60 zł
12.10. Monitoring sieci lub przyłącza kanalizacji sanitarnej do 15 mb Usługa 220,00 zł 23% 270,60 zł
12.11. Monitoring sieci kanalizacji sanitarnej powyżej 15 mb Usługa/ 1mb 12,00 zł 23% 14,76 zł
12.12. Czyszczenie pompowni (w zależności od wielkości) Usługa 500,00 zł - 3 000,00 zł 23% 615,00 zł - 3 690,00 zł
  Czyszczenie pomp w pompowniach Usługa 300,00 zł/h 23% 369,00 zł/h
  Czyszczenie separatorów Usługa Wycena indywidualna 23%  
12.13. Kontrola przyłączy kanalizacyjnych za pomocą agregatu dymotwórczego Godz. 250,00 zł 23% 307,50 zł
12.14. Przerwa w dostawie wody:        
  a) wodociąg D90 - D125        
      do 2 godzin Usługa 200,00 zł 23% 246,00 zł
      każda kolejna godzina Godz. 50,00 zł 23% 61,50 zł
  b) wodociąg D150 – D280        
      do 2 godzin Usługa 250,00 zł 23% 307,50 zł
      każda kolejna godzina Godz. 150,00 zł 23% 184,50 zł
  c) wodociąg D315 – D400        
      do 2 godzin Usługa 400,00 zł 23% 492,00 zł
      każda kolejna godzina Godz. 225,00 zł 23% 276,75 zł
  d) wodociąg > D400        
      do 2 godzin Usługa 600,00 zł 23% 738,00 zł
      każda kolejna godzina Godz. 300,00 zł 23% 369,00 zł
12.15. Wydanie zgody na pobór wody z hydrantu Usługa 100,00 zł 23% 123,00 zł
12.16. Wypożyczenie przystawek hydrantowych:        
  a) wodomierz DN40        
      kaucja za wypożyczenie Usługa 700,00 zł 23% 861,00 zł
      opłata za dobę wypożyczenia Doba 7,00 zł 23% 8,61 zł
  b) wodomierz DN32        
      kaucja za wypożyczenie Usługa 500,00 zł 23% 615,00 zł
      opłata za dobę wypożyczenia Doba 6,00 zł 23% 7,38 zł
  c) wodomierz DN25        
      kaucja za wypożyczenie Usługa 400,00 zł 23% 492,00 zł
      opłata za dobę wypożyczenia Doba 5,00 zł 23% 6,15 zł
  d) wodomierz hydrantowy na stojaku DN80        
      kaucja za wypożyczenie Usługa 2500,00 zł 23% 3075,00 zł
      opłata za dobę wypożyczenia Doba 50,00 zł 23% 61,50 zł
  e) wypożyczenie stojaka hydrantowego DN80        
      kaucja za wypożyczenie Usługa 1000,00 zł 23% 1230,00 zł
      opłata za dobę wypożyczenia Doba 20,00 zł 23% 24,60 zł
 

Uwaga do usług 12.1 – 12.14

Do powyższych kosztów doliczone zostaną: materiały, zajęcie pasa drogowego, badanie zagęszczenia gruntu, odtworzenie nawierzchni, koszt zabezpieczenia miejsca realizowanych prac.

Usługi wykonywane poza rejonem miasta i gminy Piaseczno oraz niewymienione w cenniku – wycena indywidualna

Usługi wykonywane w godzinach 6:00 – 7:00 oraz 15:00 – 22:00 w dni powszednie +50% ceny

Usługi wykonywane w godzinach nocnych (22:00 – 6:00), w soboty, w niedziele i święta płatne +100% ceny

12.17. Udostępnienie stacji zlewnej w godzinach innych niż praca stacji Godz. 200,00 zł 23% 246,00 zł
12.18. Opłata za nielegalny pobór wody/zrzut ścieków do miejskiej sieci   Wycena indywidualna 23%  
12.19. Nieuzasadnione wezwanie pogotowia wod. – kan. Usługa 175,00 zł 23% 212,25 zł
12.20. Odbiór techniczny wodomierza „ogrodowego” - podlicznika Usługa 100,00 zł 23% 123,00 zł
12.21. Odbiór techniczny wodomierza na własnym ujęciu wody Usługa 100,00 zł 23% 123,00 zł
13. Zamknięcie lub otwarcie przepływu wody lub ścieków na sieci oraz pomiar ciśnienia
13.1 Zamknięcie / otwarcie zasuwy domowej Usługa 150,00 zł 23% 184,50 zł
13.2 Zamknięcie / otwarcie zasuwy liniowej: maksymalnie 2 zasuwy Usługa 500,00 zł 23% 615,00 zł
13.3 Każda kolejna zasuwa na tym samym rurociągu Usługa 150,00 zł 23% 184,50 zł
13.4 Pomiar ciśnienia wody w sieci wodociągowej - wydanie raportu z wynikiem pomiaru Usługa 200,00 zł 23% 246,00 zł
Ceny usług wymienione w pkt. 13 cennika stosuje się odpowiednio do usług wykonanych na infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej

 

 

Tabela 5. Usługi odczytów oraz ekspertyzy wodomierza

L.p. Nazwa Usługi Jednostka Cena netto VAT Cena brutto
14.1. Dokonanie odczytu wodomierza na żądanie Klienta (w terminie innym niż cykl rozliczeniowy) Usługa 60,00 zł 23% 73,50 zł
15.

Ekspertyza wodomierza (w związku z reklamacją prawidłowości wskazań wodomierza)

W zakres usługi wchodzi: demontaż wodomierza, transport, ekspertyza oraz ponowny montaż.

15.1. Ø 15-20 Szt. 600,00 zł 23% 738,00 zł
15.2. Ø 25-40 Szt. 750,00 zł 23% 922,50 zł
15.3. Ø 50-100 Szt. 900,00 zł 23% 1107,00 zł

 

 

Tabela 6. Wykonanie przyłączy wod.-kan.

L.p. Nazwa Usługi Jednostka Cena netto VAT Cena brutto
16.1. Wykonanie przyłącza wodociągowego DN <=40 Usługa / 1mb 120,00 zł za każdy rozpoczęty metr 23% 147,60 zł
16.2. Wykonanie przyłącza wodociągowego 40<DN<80 Usługa / 1mb 155,00 zł za każdy rozpoczęty metr 23% 190,65 zł
16.3. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego DN 160 Usługa / 1mb 175,00 zł za każdy rozpoczęty metr 23% 215,25 zł
16.4. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej/podciśnieniowej DN 90 Usługa / 1mb 155,00 zł za każdy rozpoczęty metr 23% 190,65 zł
16.5. Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej DN 160 Usługa / 1mb 200,00 zł za każdy rozpoczęty metr 23% 246,00 zł
16.6. Montaż studni rewizyjnej DN 315 Usługa / szt. 1 050,00 zł 23% 1 291,50 zł
16.7. Montaż studni rewizyjnej DN 425 Usługa / szt. 1 300,00 zł 23% 1 599,00 zł
16.8. Montaż studni rewizyjnej DN 1200 Usługa / szt. 3 100,00 zł 23% 3 813,00 zł
16.9. Montaż studni wodomierzowej Usługa / szt. 2 900,00 zł 23% 3 567,00 zł
16.10. Montaż zasuwy domowej DN 40 lub DN 50 Usługa / szt. 630,00 zł 23% 774,90 zł
16.11. Montaż zestawu wodomierzowego Usługa / szt. 320,00 zł 23% 393,60 zł
16.12. Odwodnienie wykopów Usługa / h pracy pompy 32,00 zł 23% 39,36 zł
16.13. Montaż szpilek kpl. - 5 szt. 550,00 zł 23% 676,50 zł
16.14. Odtworzenie nawierzchni gruntowej 1 m2 40,00 zł 23% 49,20 zł
16.15. Odtworzenie nawierzchni tłuczniowej/żwirowej 1 m2 85,00 zł 23% 104,55 zł
16.16. Odtworzenie nawierzchni z destruktu 1 m2 125,00 zł 23% 153,75 zł
16.17. Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej 1 m2 215,00 zł 23% 264,45 zł
16.18. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej 1 m2 265,00 zł 23% 325,95 zł
16.19. Inwentaryzacja geodezyjna Szt. 490,00 zł 23% 602,70 zł
 

Uwaga do usług 16.1 – 16.10

Ceny wskazane w pkt. 16.1. – 16.10. obowiązują dla prac prowadzonych do głębokości 2,00 m. W przypadku prac prowadzonych:

  1. na głębokości 2,01 m – 2,50 m – do ceny podstawowej należy doliczyć 30%;
  2. na głębokości 2,51m – 3,00 m- do ceny podstawowej należy doliczyć 50%
  3. na głębokości 3,01 m – 4,00 m do ceny podstawowej należy doliczyć 100%
  4. na głębokości powyżej 4 m – wycena indywidualna

1. Pozycje od 16.1 do 16.5 nie zawierają kosztu odtworzenia nawierzchni.

2. Pozycja 16.14 dotyczy odtworzenia warstwy ziemi roślinnej z posianiem trawy.

3. Pozycje 16.17 i 16.18 - cena może ulec zmianie z uwagi zapisy decyzji lokalizacyjnej.

16.20. Pozostałe niestandardowe roboty – wg wyceny indywidualnej.

 

 

 

CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH

 

Przedsiębiorstwo oferuje specjalistyczne badania, które wykonywane są w nowoczesnym i w pełni wyposażonym laboratorium PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. W celu zlecenia analizy wody i/lub ścieków prosimy kontaktować się pod nr tel. 22 7015411.

 

Informujemy, iż nasze laboratorium nie posiada akredytacji PCA.

 

Tabela 7. Analiza ścieków

L.p. Nazwa Usługi Jednostka Cena netto VAT Cena brutto
17. Analiza ścieków: 425,00 zł 23% 522,75 zł
Parametry fizyko-chemiczne
17.1. Odczyn próbka 15,00 zł 23% 18,45 zł
 

Metody badawcze: Metoda elektrometryczna

Jednostka: pH

Zakres: 2,0 - 12,0

17.2. Przewodność elektryczna próbka 15,00 zł 23% 18,45 zł
 

Metody badawcze: Metoda elektrometryczna

Jednostka: μS/cm

Zakres: 0,1 – 50000

17.3. Zawiesina ogólna próbka 15,00 zł 23% 18,45 zł
 

Metody badawcze: Metoda spektrofotometryczna *

Jednostka: mg/l

Zakres: -

17.4. Azot amonowy próbka 30,00 zł 23% 36,90 zł
 

Metody badawcze: Testy kuwetowe* HACH LANGE, LCK 304, 305, 303, 302

Jednostka: mg/l NH4-N

Zakres: 0,015 – 130

17.5. Azot azotanowy próbka 30,00 zł 23% 36,90 zł
 

Metody badawcze: Testy kuwetowe* HACH LANGE, LCK 339, 340

Jednostka: mg/l NO3-N

Zakres: 0,23 – 35

17.6. Azot azotynowy próbka 25,00 zł 23% 30,75 zł
 

Metody badawcze: Testy kuwetowe* HACH LANGE, LCK 541, 341, 342

Jednostka: mg/l NO2-N

Zakres: 0,0015 – 6

17.7. Azot ogólny próbka 75,00 zł 23% 92,25 zł
 

Metody badawcze: Testy kuwetowe* HACH LANGE, LCK 138, 238, 338

Jednostka: mg/l N

Zakres: 0,0015 – 6

17.8. Fosfor ogólny próbka 75,00 zł 23% 92,25 zł
 

Metody badawcze: Testy kuwetowe* HACH LANGE, LCK 349, 348, 350

Jednostka: mg/l PO4-P

Zakres: 0,05 – 20

17.9. BZT5 próbka 80,00 zł 23% 98,40 zł
 

Metody badawcze: Metoda OXI-TOP

Jednostka: mg/l

Zakres: 0 – 4000

17.10. ChZT-Cr próbka 69,00 zł 23% 79,95 zł
 

Metody badawcze: Testy kuwetowe HACH LANGE, LCK 414, 314, 614, 514, 114, 014, 914

Jednostka: mg/l O2

Zakres: 5-60000

 

 

Tabela 8. Analiza wody

L.p. Nazwa Usługi Jednostka Cena netto VAT Cena brutto
18. Analiza wody: 275,00 zł 23% 338,25 zł
Parametry organoleptyczne i fizyczne
18.1. Barwa próbka 10,00 zł 23% 12,30 zł
 

Metody badawcze: Metoda spektrofotometryczna

Jednostka: mg/l

Zakres:

18.2. Odczyn próbka 15,00 zł 23% 18,45 zł
 

Metody badawcze: Metoda elektrometryczna

Jednostka: pH

Zakres: 2,0-12,0

18.3. Przewodnośd elektryczna próbka 15,00 zł 23% 18,45 zł
 

Metody badawcze: Metoda elektrometryczna

Jednostka: μS/cm

Zakres: 0,1-50000

Parametry chemiczne
18.4. Azot amonowy próbka 30,00 zł 23% 36,90 zł
 

Metody badawcze: Testy kuwetowe* HACH LANGE, LCK 304, 305, 303, 302

Jednostka: mg/l NH4-N

Zakres: 0,015 – 130

18.5. Azot azotanowy próbka 30,00 zł 23% 36,90 zł
 

Metody badawcze: Testy kuwetowe* HACH LANGE, LCK 339, 340

Jednostka: mg/l NO3-N

Zakres: 0,23 – 35

18.6. Azot azotynowy próbka 25,00 zł 23% 36,90 zł
 

Metody badawcze: Testy kuwetowe* HACH LANGE, LCK 541, 341, 342

Jednostka: mg/l NO2-N

Zakres: 0,0015 – 6

18.7. Chlor wolny próbka 25,00 zł 23% 36,90 zł
 

Metody badawcze: Test z saszetki z proszkiem

Jednostka: mg/l

Zakres: 0,02-2,00

18.8. Mangan próbka 45,00 zł 23% 55,35 zł
 

Metody badawcze: Test z saszetki z proszkiem

Jednostka: mg/l

Zakres: 0,007-0,700

18.9. Żelazo ogólne próbka 40,00 zł 23% 49,20 zł
 

Metody badawcze: Testy kuwetowe* HACH LANGE, LCK 521, 321

Jednostka: mg/l

Zakres: 0,01-6

18.10. Twardość próbka 35,00 zł 23% 43,05 zł
 

Metody badawcze: Testy kuwetowe* HACH LANGE, LCK 327

Jednostka: mg/l

Zakres: 5-100 mg/l Ca, 3-50 mg/l Mg