Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ulicy Żeromskiego 39 (dalej: ADO). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@pwikpiaseczno.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia i załatwienia złożonej reklamacji.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, jakim jest złożona reklamacja, w przedmiocie rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi o sposobie jej załatwienia.
  4. Pani/Pana dane osobowe wskazane w zgłoszeniu reklamacji, będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy – załatwienia reklamacji oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom wspierającym działalność Administratora w zakresie świadczenia usług opieki na systemem IT, oprogramowaniem, operatorom informatycznym i telekomunikacyjnym, podwykonawcom oraz uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadkach określonych w art. 15 – 20 RODO).
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że sposób przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w zakresie imienia i nazwiska, adresu do korespondencji i numeru telefonu jest obowiązkowe w celu rozpatrzenia reklamacji i ewentualnego uzgodnienia terminu wizji lokalnej dla właściwej oceny przedmiotu reklamacji. Z kolei wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania informacji objętych klauzulą o zgodzie. Podanie przez Panią/Pana, na podstawie zgody, adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma jedynie na celu ułatwienie kontaktu oraz przyspieszenie udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację. W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć zgodę, a jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej Administratora www.pwikpiaseczno.pl