Informacje dodatkowe o zasadach naliczania cen

1. Wyjaśnienie pojęć

 

a) Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

Podczas odbioru przyłącza przedstawiciel PWIK Piaseczno sprawdza:

  • zgodność wykonania robót z: wydanymi przez PWiK Piaseczno warunkami technicznymi, zatwierdzoną dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami budowlanymi i Polskimi Normami,

  • ułożenie rur w otwartym wykopie,
  • poprawność włączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej,
  • montaż podejścia pod wodomierz na przyłączu wodociągowym,
  • stan wodomierza, podlicznika i plomb,
  • zlecenie inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza kanalizacyjnego.

W ramach dokonanego odbioru pracownik PWIK sporządza dokumentację końcową czyli protokół odbioru. Dokument podpisuje wspólnie z inwestorem (lub osobą przez niego upoważnioną). Kserokopia dokumentu wraz z fakturą za usługę dostarczana jest klientowi pocztą.

 

b) Przyłącze kanalizacyjne

Odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką (licząc od strony budynku), a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

 

c) Przyłącze wodociągowe

Odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

 

d) Wodomierz główny

Przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym.

 

e) Podlicznik

Przyrząd pomiarowy mierzący ilość bezpowrotnie zużytej wody (nieodprowadzonej do kanalizacji).

 

f) Sieć

Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

 

2. Koszt dojazdu na miejsce wykonania usługi

Cennik określa koszty usług wykonywanych na terenie Gminy Piaseczno łącznie z kosztem dojazdu. Gdy usługa jest wykonywana poza terenem Gminy Piaseczno, koszt dojazdu jest wyliczany wg indywidualnej kalkulacji.

 

3. Rozliczenie czasu oraz możliwości wykonania usługi

Wszędzie tam, gdzie jednostką jest 1 godzina, opłaty naliczane są następująco:

  • każde rozpoczęcie pierwszej godziny prac – rozliczane jest jako 1 godzina  
  • każde rozpoczęcie następnej godziny prac – rozliczane jest z dokładnością do 30 minut.

W przypadku braku możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta, naliczana jest opłata za dojazd w wysokości 100 zł netto (123 zł brutto).

 

4. Stawki podatku VAT

W cenniku usług podano ceny netto oraz brutto. Podatek VAT naliczany jest zgodnie z aktualnymi przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2011 roku:

  • sprzedaż wody i odbiór ścieków objęte są stawką 8%
  • sprzedaż usług pozostałych objęta jest stawką 23%

 

5. Płatność

Płatności za wykonane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie usługi należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy przedsiębiorstwa w terminie wskazanym na fakturze. Należności można uiszczać w placówkach bankowych lub Poczty Polskiej.

 

Poza siedzibą Spółki przedstawiciele Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie nie są upoważnieni do pobierania opłat bezpośrednio od klientów. Wszelkie tego typu próby prosimy zgłaszać niezwłocznie w przedsiębiorstwie.

 

 

 

 

 

DZIAŁ I: TARYFY I OPŁATY

 

DZIAŁ II: USŁUGI POZOSTAŁE