TARYFY USŁUG PODSTAWOWYCH

 

Zgodnie z treścią Art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na mocy decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nomenklaturze W.RZT.70.35.2024/4, ceny oraz wysokość stawek opłat z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Piaseczno na okres 3 lat przedstawią się następująco

 

 

Uwaga: powyższe ceny są cenami netto oraz brutto. Podatek VAT naliczany jest zgodnie z aktualnymi przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2011 roku, sprzedaż wody i odbiór ścieków objęte są stawką 8%.