Aktualności

 

2016.12.14

Nadrzędnym celem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., działającego od 2009 roku, jest dbanie o komfort życia mieszkańców oraz troska o środowisko naturalne. Świadomi, że natura i przyroda są naszym wspólnym dziedzictwem, każdego dnia - zgodnie z naszą misją - realizujemy zadania, działając na wielu płaszczyznach. Oprócz dostaw dobrej jakości wody oraz odbioru ścieków, aktywnie angażujemy się w działania kulturalne, edukacyjne oraz sportowe lokalnej społeczności. Dodatkowo wdrażamy najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i informatyczne, dbając o wysoki poziom usług oraz satysfakcję naszych Klientów. Wszystko, co robimy, ma na celu poprawę kondycji otoczenia!

PWiK Piaseczno – codziennie w trosce o środowisko 

 

2017.05.25

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż na mocy uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 maja 2017 r. cena z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Piaseczno na okres
od dnia 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
będzie wynosić:
Dostawa wody 3,21 zł/m3 netto
Odprowadzenie ścieków 8,25 zł/m3 netto

2016.12.30

W dniu 29 grudnia 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn."Rozbiórka i budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego w Piasecznie". Inwestycja będzie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 7.116.450,00zł. www.wfosigw.pl


 
 

ZAWIADOMIENIE


Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na mocy uchwały nr 643/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 26.09.2012 r. informuje, że w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone na terenie Gminy Piaseczna kontrole nieruchomości, które pomimo możliwości technicznych nie zostały przyłączone przez właścicieli do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Kontrole będą miały na celu zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej, co jest niezbędne do spełnienia art. 5 ust. 1 pkt 2 (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.


Kontrole przeprowadzą uprawnieni do kontroli funkcjonariusze Straży Miejskiej z Piaseczna. W trakcie kontroli właściciele nieruchomości zostaną poinformowani o obowiązku przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej i o sankcjach grożących za niewykonanie tego obowiązku. Sprawdzany będzie faktyczny sposób odprowadzania ścieków z nieruchomości oraz umowy i rachunki za wywóz nieczystości ciekłych.


Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą parametry określone w przepisach odrębnych.


Informujemy, że obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, pomimo możliwości technicznych, nie przyłączy nieruchomości do istniejącej miejskiej sieci kanalizacyjnej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na mocy wydanego upoważnienia przez Radę Miejską w Piasecznie - uchwała nr 643/XXV/2012 z dn. 26.09.2012 r. wyda decyzję administracyjną nakazującą wykonanie przyłącza. Decyzja ta podlegać będzie egzekucji administracyjnej o dodatkowo właściciel nieruchomości, który nie wykona tego obowiązku podlegać będzie karze grzywny do 50 000,00 zł.


Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Miasta i Gminy Piaseczno Przedsiębiorstwo przygotowało akcję promocyjną „Promocja za 0 zł” na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. W której Spółka pokrywa koszty związane z opracowaniem warunków technicznych i wykonaniem projektu przyłącza kanalizacyjnego. Właściciel nieruchomości może również wystąpić z wnioskiem o rozłożenie płatności na nieoprocentowane raty.


Szczegóły regulaminu Promocji „Promocja za 0 zł” dostępne na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl lub w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie, bądź w Dziale Inwestycji Spółki pod nr telefonu 22-701-54-25, 22-701-54-03.

 

Kontakt

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

 

ul. Żeromskiego 39

05-500 Piaseczno

 

Telefon: 22 701 54 00

Fax: 22 701 54 04

 

email: kontakt@pwikpiaseczno.pl

 

52.073119, 21.040299,15