Aktualności

Konkurs plastyczny

2023-09-15 11:21:11

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym!
Przedsiębiorstwo organizuje konkurs plastyczny pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
pt. „Odnawialne źródła wykorzystamy, zmiany klimatu powstrzymamy.”

Weź udział w konkursie i zdobądź nagrody! Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII Szkół Podstawowych. Dodatkowo w tegorocznej edycji została utrzymana kategoria “szkoła” w związku z czym zachęcamy do udziału również wszystkie Publiczne Szkoły Podstawowe z gminy Piaseczno.
Tematyka tegorocznego konkursu związana jest z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i ich wpływ na zmiany klimatyczne.

Do zdobycia cenne nagrody: bony o wartości 400zł, 250zł i 150zł dla uczniów oraz 5.000zł dla publicznej szkoły podstawowej.

Czas trwania konkursu: 18.09 – 6.11.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 14.11.2023r.

Więcej szczegółów odnośnie celu oraz przedmiotu konkursu znajdziecie w regulaminie i załącznikach.

Informacja dla Inwestorów i Developerów gmin ościennych

2023-09-01 15:39:10

 

Informujemy, iż wnioski składane przez Inwestorów i Developerów z terenu gmin ościennych dotyczące:

* przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

** budowy/rozbudowy sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

będą rozpatrywane indywidualnie ze względu na ograniczone możliwości świadczenia usług
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Komunikat

2023-08-05 10:43:18

Szanowni Państwo 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp.  z o.o. uprzejmie informuje, iż woda dostarczana do mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno jest bezpieczna i spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na stronie internetowej Przedsiębiorstwa znajdują się wyniki badań wody prowadzonych w ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody. Przedsiębiorstwo podkreśla również, iż pojawiające się w przestrzeni medialnej komunikaty o braku przydatności do spożycia wody z sieci wodociągowej dotyczą gmin ościennych, a nie terenu Miasta i Gminy Piaseczno.

Komunikat - spadki ciśnienia wody.

2023-02-02 13:11:04

 

Szanowni Mieszkańcy,
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. w związku z pojawiającymi się zgłoszeniami o spadkach ciśnienia wody dostarczanej do budynków wielopiętrowych informuje, że realizuje usługi wodociągowe i kanalizacyjne zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 
Więcej informacji znajdą Państwo w  komunikacie.
 

 

 

2022-12-27 09:12:56

SUPER PROMOCJA 2023 NA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE

 

  • nie płacisz za projekt
  • inwentaryzacja geodezyjna tylko 369 zł brutto
  • raty 0%
  • pewny wykonawca
  • krótkie terminy realizacji

 

Szanowni Mieszkańcy,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. ogłasza akcję promocyjną pod nazwą „Promocja 2023” na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Dzięki zleceniu w ramach „Promocji 2023” Zleceniodawca:

  • nie ponosi kosztów związanych z opracowaniem warunków przyłączenia do sieci, sporządzeniem planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego,
  • nie ponosi kosztów związanych z opracowaniem i uzgadnianiem projektu oraz z odbiorem technicznym przyłącza kanalizacyjnego,
  • pokrywa wyłącznie koszty związane z wykonaniem robót budowlanych przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz ze sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza, której promocyjna cena wynosi 369,00 zł brutto,
  • ma możliwość rozłożenia płatności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na nieoprocentowane raty, jeśli wartość przyłącza wyniesie przynajmniej 2500 zł brutto,
  • zleca wykonanie robót ugruntowanemu na rynku i pewnemu podmiotowi udzielającemu  gwarancji na wykonane prace.

 

Regulamin oraz szczegóły „Promocji 2023” dostępne są na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl lub w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie.  Wszelkich informacji dotyczących podłączenia udziela Dział Inwestycji tel. 22 701 54 24, 22 701 54 27.

 

WAŻNE!

„Promocja 2023” skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do nieruchomości, niezalegających z płatnościami wobec Spółki.

Aby skorzystać z promocji należy wypełnić druk Zlecenie i złożyć go wraz z wnioskiem  o wydanie warunków przyłączenia do sieci oraz pozostałymi, wymaganymi załącznikami w siedzibie Spółki. Wzór Zlecenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Promocja trwa od 4 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dotyczy wyłącznie budowy przyłączy od istniejących odgałęzień kanalizacyjnych zakończonych w linii ogrodzenia bądź na działce Inwestora.

2022-03-02 14:29:49

Szanowni Mieszkańcy

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno akcją promocyjną związaną z przyłączeniem nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. wznawia jej organizację z dniem 15 marca 2022 r., zgodnie z podjętą uchwałą nr 05/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. Promocja trwa od 15 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Szczegóły promocji oraz jej regulamin dostępne są w siedzibie Przedsiębiorstwa lub na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl

2021-11-15 14:35:35

W dniu 08 listopada 2021 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z „Dostawą, montażem prasy śrubowo – talerzowej/wirówki wraz z modernizacją istniejącej stacji roztwarzania flokulantów na oczyszczalni ścieków w Piasecznie” - inwestycja będzie dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 1 385 000,00 zł netto.
www.gov.pl/web/nfosigw/

2021-07-19 14:33:48

UWAGA! Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią Art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na mocy decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nomenklaturze WA.RZT.70.50.2021/10, ceny oraz wysokość stawek opłat z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Piaseczno na okres 3 lat przedstawią się następująco:

Informacja dotycząca nowych taryf.

 

2021-04-16 14:36:54

W dniu 16 kwietnia 2021 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z „Rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wólka Kozodawska, obejmująca m.in. budowę budynku Stacji Uzdatniania Wody "Zalesie Górne", zbiornika wody surowej V=2x100m3, przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych oraz rozbudowa dróg wewnętrznych na terenie dz.nr ew. 296, obręb 0038, Wólka Kozodawska, gmina Piaseczno”- inwestycja będzie dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 7 655 500,00 zł netto.
www.gov.pl/web/nfosigw/

2021-01-15 14:39:09

„Rozbudowa SUW oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Złotokłos, gm. Piaseczno-etap IV” dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 10.870.000,00 zł.
www.wfosigw.pl

2018-12-31 14:43:02

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej 722 wraz z odgałęzieniami do posesji wzdłuż ul. Pod Bateriami, Gołkowskiej i Pułku 4 Ułanów w m. Gołków i Piaseczno – etap I dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki , w kwocie: 1. 870.000,00 zł.

2018-12-31 14:40:09

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie, gm. Piaseczno- etap III dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki , w kwocie: 5.370.450,00 zł.

NIELEGALNE PRZYŁĄCZA DO SIECI WOD-KAN

2018-10-09 14:45:27

Szanowni Państwo,

W związku z niepokojącą ilością przypadków nielegalnego korzystania z usług wod-kan na terenie Miasta i Gminy Piaseczno, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. prowadzi wzmożone kontrole nieruchomości pod kątem nielegalnego podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz nielegalnego zrzutu wód opadowych i drenażowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej lub deszczowej.
Pobierasz wodę lub odprowadzasz ścieki bez zawarcia umowy z PWIK w Piasecznie Sp. z o.o.?
Informacje co należy zrobić oraz jakie sankcje grożą za bezumowne korzystanie z sieci wod-kan znajdują się tutaj.

KONTROLE NIERUCHOMOŚCI NIEPRZYŁĄCZONYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ

2018-10-09 14:44:19

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na terenie Miasta i Gminy Piaseczno prowadzone są kontrole nieruchomości, które pomimo możliwości technicznych nie zostały przyłączone przez właścicieli do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
W związku z obowiązkiem przyłączeniowym, Zarząd Spółki umożliwił rozłożenie płatności z tytułu wykonania przyłącza kanalizacyjnego na raty.
Więcej szczegółów znajduje się tutaj.

2017-11-28 14:41:14

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Bobrowiec, gmina Piaseczno dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 4 237 250,00 złwww.wfosigw.pl

2017-10-09 14:46:33

W dniu 27 września 2017 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie - etap II - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, tłoczni ścieków PG23 wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie miejscowości Runów, Gmina Piaseczno” - inwestycja będzie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 2.000.000,00 zł. www.wfosigw.pl

2016-12-30 14:47:31

W dniu 29 grudnia 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn."Rozbiórka i budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego w Piasecznie". Inwestycja będzie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 7.116.450,00zł. www.wfosigw.pl

 


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

 

Siedziba i Biuro Spółki
ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno
Recepcja tel: 22 701 54 00
email: kontakt@pwikpiaseczno.pl

 

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
tel: +48 603 309 399 (całodobowo)

 

Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek - piątek w godz: 08:00-16:00 
tel: 22 750 23 20 lub 22 701 54 00