Umów
się na wideorozmowę

UMÓW SIĘ NA WIDEOROZMOWĘ

Zgłaszający

Dane rozmowy

Załączniki


UWAGA Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Żeromskiego 39 (dalej: ADO). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@pwikpiaseczno.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu powyższego Wniosku – przeprowadzenia rozmowy telefonicznej lub wideorozmowy.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana Wniosek.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Wniosku oraz postanowień wynikających z ustaleń poczynionych podczas rozmowy, trwania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z odpowiednich przepisów prawa (w tym ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości), do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu wykonanej usługi.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom wspierającym działalność Administratora w zakresie świadczenia usług opieki na systemem IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym usługi doradcze i prawnicze, bankom w zakresie realizacji płatności oraz uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadkach określonych w art. 15 – 20 RODO).
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że sposób przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania odpowiednio wnioskowanej rozmowy, w zakresie imienia i nazwiska oraz odpowiednio numeru telefonu lub adresu e-mail.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej Administratora www.pwikpiaseczno.pl