Aktualności

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi bieżących działań PWiK Piaseczno.

 


Promocja

2019-01-02

„PROMOCJA 0 zł”

Szanowni Mieszkańcy,

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Miasta i Gminy Piaseczno, w związku z ustawowym obowiązkiem przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, Przedsiębiorstwo przygotowało kolejną akcję promocyjną „Promocja 0 zł” na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Spółka pokrywa koszty administracyjne, związane z opracowaniem warunków technicznych, wykonaniem projektu oraz odbiorem technicznym przyłącza kanalizacyjnego. Dodatkowo istnieje możliwość rozłożenia płatności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na nieoprocentowane raty.

Szczegóły regulaminu promocji „Promocja 0 zł” dostępne są na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl lub w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie. Wszelkich informacji dotyczących podłączenia się do sieci udziela Dział Inwestycji:tel. 22 701 54 03, 22 701 54 25, 22 701 54 24.

WAŻNE!

Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do nieruchomości. Celem skorzystania z promocji należy wypełnić druk „Zlecenie” i złożyć go wraz z załącznikami w siedzibie Spółki. Wzór „Zlecenia” stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Promocja trwa od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

 


Przyłącza - raty

2018-11-10

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie podjął uchwałę nr 23/2018 z dnia 31 października 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 15/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., na podstawie której przedłużony został okres, w którym osoby fizyczne, zlecające wykonanie przyłącza kanalizacyjnego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., mogą złożyć wniosek o rozłożenie płatności za wykonanie w/w przyłącza na raty. Wnioski można składać do dnia 31 grudnia 2018 r. Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.

Okres spłaty zależy od wartości przyłącza i wynosi:

 • do 5.000,00 zł brutto - na 12 rat;

 • do 10.000,00 zł brutto - na 24 raty;

 • powyżej 10,000,00 zł brutto - 36 rat.

WAŻNE! Raty nie są dodatkowo oprocentowane!
Warunkiem koniecznym jest do złożenia wniosku o rozłożenie płatności na raty jest zawarcie przez Właściciela nieruchomości umowy ze Spółką na odprowadzanie ścieków. Wzór „Wniosku o rozłożenie płatności na raty” stanowi załącznik nr 1.
Decyzję o rozłożeniu płatności na raty podejmować będzie Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. lub osoba przez niego upoważniona. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

 


INFORMACJA DLA DEWELOPERÓW - ODWODNIENIE WYKOPÓW

2018-10-18

Szanowni Państwo,


W trakcie realizacji inwestycji kubaturowych może pojawić się konieczność odprowadzenia wód pochodzących z odwadnianego wykopu do sieci kanalizacyjnej.


Informujemy, iż celem legalnego odprowadzenia wód gromadzących się w wykopach do sieci kanalizacyjnej, należy wystąpić do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. o wydanie warunków odprowadzania wód z odwodnienia wykopów oraz zawrzeć umowę.


Więcej informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno, tel. 22 701 54 00, e-mail: kontakt@pwikpiaseczno.pl.


Przypominamy, iż nielegalne odprowadzanie wód z odwodnienia wykopów do sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej może spowodować dodatkowe koszty dla Przedsiębiorstwa, a przy intensywnych opadach przeciążenie i uszkodzenie sieci. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) podlega ono karze ograniczenia wolności lub grzywny do 10 000 zł.

Zapraszamy do skorzystania z usługi.

 


Kontrole nieruchomości nieprzyłączonych do sieci kanalizacyjnej.

2018-10-09

ZAWIADOMIENIE


Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na mocy uchwały nr 643/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 26.09.2012 r. informuje, że na terenie Miasta i Gminy Piaseczno prowadzone są kontrole nieruchomości, które pomimo możliwości technicznych nie zostały przyłączone przez właścicieli do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Kontrole mają na celu zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej, co jest niezbędne do spełnienia art. 5 ust. 1 pkt 2 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z póź. zm.) ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.


Kontrole prowadzą uprawnieni do kontroli funkcjonariusze Straży Miejskiej z Piaseczna. W trakcie kontroli właściciele nieruchomości są informowani o obowiązku przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej i o sankcjach grożących za niewykonanie tego obowiązku. Sprawdzany jest faktyczny sposób odprowadzania ścieków z nieruchomości oraz umowy i rachunki za wywóz nieczystości ciekłych.


Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą parametry określone w przepisach odrębnych. Nadmieniamy, że eksploatacja powyższej instalacji wymaga zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska.


Informujemy, że obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, pomimo możliwości technicznych, nie przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na mocy wydanego upoważnienia przez Radę Miejską w Piasecznie - uchwała nr 643/XXV/2012 z dn. 26.09.2012 r. wyda decyzję administracyjną nakazującą wykonanie przyłącza. Decyzja ta podlegać będzie egzekucji administracyjnej, a dodatkowo właściciel nieruchomości, który nie wykona tego obowiązku podlegać będzie karze grzywny do 50 000,00 zł.


Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Miasta i Gminy Piaseczno Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podjął uchwałę nr 15/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., iż w okresie od 02 lipca 2018 r. do 31.10.2018 r. osoby fizyczne, zlecające wykonanie przyłącza kanalizacyjnego Przedsiębiorstwu, mogą złożyć wniosek o rozłożenie płatności za wykonanie w/w przyłącza na nieoprocentowane raty.


Szczegóły regulaminu dostępne na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl lub w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie, bądź w Dziale Inwestycji Spółki pod nr telefonu 22-701-54-25, 22-701-54-03.

 


2018-10-09

NIELEGALNE PRZYŁĄCZA DO SIECI WOD-KAN


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., na terenie Miasta i Gminy Piaseczno, prowadzi wzmożone kontrole nieruchomości pod kątem nielegalnego podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz nielegalnego zrzutu wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej będącej we władaniu Przedsiębiorstwa.

Nielegalne korzystanie z usług wodociągowo-kanalizacyjnych ma miejsce w przypadku:

 • poboru wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy PWiK w Piasecznie Sp. z o .o.,

 • poboru wody lub wprowadzania ścieków przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,

 • wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych i roztopowych,

 • wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.


Pobierasz wodę lub odprowadzasz ścieki bez zawarcia umowy z PWIK w Piasecznie Sp. z o.o.?
W przypadku, gdy kontrola wykaże pobór wody i/lub odprowadzanie ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy, do właściciela nieruchomości wystosowane zostanie „wezwanie do przedstawienia dokumentów i złożenia wyjaśnień”.


Co należy zrobić:

 • w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania zgłosić się do Działu Inwestycji PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. lub skontaktować się telefonicznie: 22 701 54 25, 22 701 54 03 lub mailowo: kontakt@pwikpiaseczno.pl,

 • wypełnić „zgłoszenie” bezumownego korzystania z usług wod-kan wraz z załącznikiem, tj. oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością oraz dołączyć, w przypadku posiadania, dokumentację techniczną oraz dokumenty związanie z budową przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego,

 • dokonać legalizacji przyłącza przez przedstawiciela PWiK w Piasecznie Sp. z o.o.,

 • uiścić opłaty z tytułu:

  • poboru wody lub odprowadzania ścieków, według obowiązującej w tym okresie taryfy, na podstawie norm ryczałtowych lub w przypadku, gdy jest wodomierz, na podstawie wskazań wodomierza, za okres bezumownego korzystania, do 3 lat wstecz zgodnie z art. 118 KC,

  • kosztów związanych z ujawnieniem bądź potwierdzeniem istnienia nielegalnego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego oraz jego legalizacją,

 • zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

 • wykonać inwentaryzację geodezyjną przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego


Zgłaszając dobrowolnie bezumowne korzystanie z usług wod-kan, unikniesz opłaty związanej z ujawnieniem i potwierdzeniem istnienia nielegalnego przyłącza!!!


W przypadku niezastosowania się do wezwania oraz niezalegalizowania przyłącza, Spółka zmuszona będzie do odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. Wówczas zostanie złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia lub przestępstwa.


Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)

 • nielegalne korzystanie z urządzeń wodociągowych jest wykroczeniem i podlega karze grzywny do 5 000 zł,

 • nielegalne odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł,

 • w razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa powyżej, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

Mieszkańcu, ZAREAGUJ!

Nie bądź obojętny! Mając informacje dot. nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków, przekaż je bezpośrednio do Działu Inwestycji PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. lub skontaktuj się telefonicznie: 22 701 54 25, 22 701 54 03 lub mailowo: kontakt@pwikpiaseczno.pl
Kradzież wody lub nielegalny zrzut ścieków powoduje wzrost kosztów dla uczciwych Odbiorców.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025)

 


RODO

2018-06-26

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podjęło szereg działań w celu spełnienia wymagań określonych w RODO. Jako Administrator danych osobowych, chcemy zapewnić naszym klientom, kontrahentom i osobom kontaktującym się ze Spółką, poczucie pełnego bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie podkreślamy, że w stosunku do zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, cel i zakres przetwarzania danych się nie zmienia.

Dodatkowo rozpoczęliśmy kampanię informacyjną, aby nasi Odbiorcy dysponowali kompletem informacji z zakresu danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piasecznie. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

Klauzula informacyjna