Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi bieżących działań PWiK Piaseczno.

 

Informacja o taryfie

2024-05-13 14:40:57

Szanowni Państwo,

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. informuje, iż na mocy decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nomenklaturze W.RZT.70.35.2024/4 o zmianie wysokości stawek opłat z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Piaseczno.

 

Obowiązującą taryfę znajdą Państwo na naszej stronie internetowej oraz w poniższym linku:

 

https://www.pwikpiaseczno.pl/assets/userfiles/file/Taryfy/Og%C5%82oszenie_w_sprawie_taryf_2024.pdf

  

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 36 miesięcy została skalkulowana przy założeniu zapewnienia wszystkim odbiorcom najwyższego poziomu świadczonych usług, tj. dostawę wody o jakości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz odprowadzanie i skuteczne oczyszczanie ścieków, w sposób ciągły i niezawodny.

Dofinansowanie Bogatki 2024

2024-03-25 10:42:23

Z przyjemnością informujemy

 

W dniu 20.03.2024 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podpisało umowę z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pn „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bogatkach, gm. Piaseczno”.

Zakres robót obejmie budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bogatki, której długość wyniesie blisko 19,5 km.

Kwota dofinansowania w formie pożyczki wynosi 15 756 240,00 złotych.

Drodzy Mieszkańcy budowa w sposób prawidłowy sieci kanalizacji sanitarnej pozwala w bezpieczny i niezagrażający sposób dla środowiska naturalnego odprowadzać ścieki do oczyszczalni. 

Dofinansowanie Bogatki 2024

2024-03-25 10:41:23

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogatkach, gm. Piaseczno” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 15.756.240,00 zł.

Informacja dla Inwestorów i Developerów gmin ościennych

2023-09-01 15:39:10

 

Informujemy, iż wnioski składane przez Inwestorów i Developerów z terenu gmin ościennych dotyczące:

* przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

** budowy/rozbudowy sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

będą rozpatrywane indywidualnie ze względu na ograniczone możliwości świadczenia usług
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2022-03-02 14:29:49

Szanowni Mieszkańcy

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno akcją promocyjną związaną z przyłączeniem nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. wznawia jej organizację z dniem 15 marca 2022 r., zgodnie z podjętą uchwałą nr 05/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. Promocja trwa od 15 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Szczegóły promocji oraz jej regulamin dostępne są w siedzibie Przedsiębiorstwa lub na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl

2021-11-15 14:35:35

W dniu 08 listopada 2021 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z „Dostawą, montażem prasy śrubowo – talerzowej/wirówki wraz z modernizacją istniejącej stacji roztwarzania flokulantów na oczyszczalni ścieków w Piasecznie” - inwestycja będzie dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 1 385 000,00 zł netto.
www.gov.pl/web/nfosigw/

2021-07-19 14:33:48

UWAGA! Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią Art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na mocy decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nomenklaturze WA.RZT.70.50.2021/10, ceny oraz wysokość stawek opłat z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Piaseczno na okres 3 lat przedstawią się następująco:

Informacja dotycząca nowych taryf.

 

2021-04-16 14:36:54

W dniu 16 kwietnia 2021 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z „Rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wólka Kozodawska, obejmująca m.in. budowę budynku Stacji Uzdatniania Wody "Zalesie Górne", zbiornika wody surowej V=2x100m3, przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych oraz rozbudowa dróg wewnętrznych na terenie dz.nr ew. 296, obręb 0038, Wólka Kozodawska, gmina Piaseczno”- inwestycja będzie dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 7 655 500,00 zł netto.
www.gov.pl/web/nfosigw/

2021-01-15 14:39:09

„Rozbudowa SUW oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Złotokłos, gm. Piaseczno-etap IV” dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 10.870.000,00 zł.
www.wfosigw.pl

2018-12-31 14:43:02

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej 722 wraz z odgałęzieniami do posesji wzdłuż ul. Pod Bateriami, Gołkowskiej i Pułku 4 Ułanów w m. Gołków i Piaseczno – etap I dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki , w kwocie: 1. 870.000,00 zł.

2018-12-31 14:40:09

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie, gm. Piaseczno- etap III dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki , w kwocie: 5.370.450,00 zł.

NIELEGALNE PRZYŁĄCZA DO SIECI WOD-KAN

2018-10-09 14:45:27

Szanowni Państwo,

W związku z niepokojącą ilością przypadków nielegalnego korzystania z usług wod-kan na terenie Miasta i Gminy Piaseczno, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. prowadzi wzmożone kontrole nieruchomości pod kątem nielegalnego podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz nielegalnego zrzutu wód opadowych i drenażowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej lub deszczowej.
Pobierasz wodę lub odprowadzasz ścieki bez zawarcia umowy z PWIK w Piasecznie Sp. z o.o.?
Informacje co należy zrobić oraz jakie sankcje grożą za bezumowne korzystanie z sieci wod-kan znajdują się tutaj.

KONTROLE NIERUCHOMOŚCI NIEPRZYŁĄCZONYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ

2018-10-09 14:44:19

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na terenie Miasta i Gminy Piaseczno prowadzone są kontrole nieruchomości, które pomimo możliwości technicznych nie zostały przyłączone przez właścicieli do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
W związku z obowiązkiem przyłączeniowym, Zarząd Spółki umożliwił rozłożenie płatności z tytułu wykonania przyłącza kanalizacyjnego na raty.
Więcej szczegółów znajduje się tutaj.

2017-11-28 14:41:14

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Bobrowiec, gmina Piaseczno dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 4 237 250,00 złwww.wfosigw.pl

2017-10-09 14:46:33

W dniu 27 września 2017 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie - etap II - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, tłoczni ścieków PG23 wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie miejscowości Runów, Gmina Piaseczno” - inwestycja będzie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 2.000.000,00 zł. www.wfosigw.pl

2016-12-30 14:47:31

W dniu 29 grudnia 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn."Rozbiórka i budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego w Piasecznie". Inwestycja będzie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 7.116.450,00zł. www.wfosigw.pl