Aktywacja e-faktury

Serdecznie zachęcamy naszych Klientów do uruchomienia usługi e-faktura.

 

Aby wyrazić zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej (PDF), wystarczy wypełnić formularz.

ZGODA NA OTRZYMYWANIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. korespondencji drogą elektroniczną na podany w powyższym formularzu adres e-mail.
W przypadku zaistnienia przeszkód technicznych lub formalnych uniemożliwiających przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną zobowiązuję się przyjmować korespondencję w formie papierowej.
W przypadku zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. o nowym adresie.
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Obowiązek informacyjny

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Żeromskiego 39 (dalej: ADO). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@pwikpiaseczno.pl.

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu powyższej Zgody.

  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego, jest niezbędne do realizacji przedmiotu Zgody, tj. przesyłania korespondencji drogą elektroniczną i odpowiednio przesyłania powiadomień SMS.

  4. Pani/Pana dane osobowe, uzyskane na podstawie Zgody, będą przetwarzane od dnia wyrażenia Zgody przez okres świadczenia usługi zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków do czasu zaprzestania przetwarzania po rozwiązaniu umowy i przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu wykonanej usługi, lub wcześniej, w przypadku wycofania zgody do dnia następnego po otrzymaniu zawiadomienia o wycofaniu Zgody.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom wspierającym działalność Administratora w zakresie świadczenia usług opieki na systemem IT, oprogramowaniem, operatorom informatycznym i telekomunikacyjnym, oraz uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadkach określonych w art. 15 – 20 RODO).

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że sposób przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania przedmiotu Zgody. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej Administratora www.pwikpiaseczno.pl