DZIAŁ I: TARYFY I OPŁATY OD 19.09.2020 R.

TARYFY USŁUG PODSTAWOWYCH

Zgodnie z treścią Art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na mocy decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nomenklaturze WA.RET.070.1.074.2.2018, ceny oraz wysokość stawek opłat z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Piaseczno na okres 3 lat przedstawią się następująco

 

 

Uwaga: powyższe ceny są cenami netto oraz brutto. Podatek VAT naliczany jest zgodnie z aktualnymi przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2011 roku, sprzedaż wody i odbiór ścieków objęte są stawką 8%.

Ścieki dowożone

L.p. Nazwa Usługi Jednostka Cena netto VAT Cena brutto
1 Ścieki dowożone (Przyjęcie ścieków z wozów asenizacyjnych na punkcie zlewnym) m3 14,80 zł 8% 15,98 zł
2 Ścieki dowożone z toalet przenośnych m3 85,00 zł 8% 91,80 zł
3 Ścieki dowożone - odpady m3 20,00 zł 8% 21,60 zł
4 Ścieki dowożone - tłuszcz m3 95,00 zł 8% 102,60 zł
5 Ścieki dowożone - separator (myjnia samochodowa) m3 500,00 zł 8% 540,00 zł

 

 

 

Ścieki deszczowe

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z dnia 16 grudnia 2019 r. cena usługi w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do wydzielonej kanalizacji deszczowej przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp. Wyszczególnienie Cena netto VAT Cena brutto
taryfowa grupa odbiorców usług wielkość cen i stawek opłat wielkość cen i stawek opłat
I Grupa 1   Cena usługi odbioru - wód opadowych i roztopowych (zł/m3)      
     

Dla odbiorców rozliczanych z:

  • terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych,
  • dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej,
  • dróg i parkingów wewnętrznych w obrębie osiedli mieszkaniowych,
  • powierzchni dachów (w rzucie poziomym) budynków przemysłowych, handlowych, usługowych, zabudowy mieszkaniowej, użyteczności publicznej i sakralnej,
  • inne powierzchnie nie wymienione powyżej,
  • odbiorcy rozliczani na podstawie przepływomierza,
3,01 8% 3,25

 

 

Uwaga: powyższe ceny są cenami netto oraz brutto. Podatek VAT naliczany jest zgodnie z aktualnymi przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2011 roku, sprzedaż wody i odbiór ścieków objęte są stawką 8%.