Formularz
zgłoszenia podlicznika


* w celu umówienia się serwisu na dzień i godzinę wykonania usługi
  • Należność opłacę po wykonaniu usługi. Koszt odbioru technicznego wymienionego podlicznika, zgodnie z cennikiem usług, wynosi 202,95 zł brutto
  • Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Żeromskiego 39 (dalej: ADO). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@pwikpiaseczno.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu powyższego Zlecenia.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana Zlecenie.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Zlecenia, trwania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z odpowiednich przepisów prawa (w tym ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości), do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu wykonanej usługi.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom wspierającym działalność Administratora w zakresie świadczenia usług opieki na systemem IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym usługi doradcze i prawnicze, bankom w zakresie realizacji płatności oraz uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadkach określonych w art. 15 – 20 RODO).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że sposób przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania niniejszego Zlecenia w zakresie imienia i nazwiska, PESEL, adresu wykonania Zlecenia oraz adresu zamieszkania. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu nie jest warunkiem wykonania Zlecenia lecz ma na celu jedynie przyspieszenie i ułatwienie kontaktu z Panią/Panem.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej Administratora www.pwikpiaseczno.pl