Zgłoszenie
robót

ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZPOCZĘCIA ROBÓT

Zgłaszający

Dane budowy

Dane Wykonawcy robót budowlanych

Dane Inwestora

Planowany termin rozpoczęcia budowy / robót budowlanych

Załączniki


UWAGA Załączniki:
  1. Kopia planu sytuacyjnego
  2. Kopia uprawnień budowlanych kierownika robót oraz zaświadczenie o przynależności do izby branżowej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Żeromskiego 39 (dalej: ADO), KRS 0000324880. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@pwikpiaseczno.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celu niezbędnym do oceny spełnienia warunków przyłączenia do sieci podczas wykonywania zgłoszonych robót budowlanych przyłącza oraz w celu wykonania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana Zgłoszenie, którego konsekwencją będzie przyłączenie nieruchomości do sieci i świadczenie usługi dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Zgłoszenia, dokonania odbioru technicznego budowanego przyłącza, świadczenia usług dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków, trwania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z odpowiednich przepisów prawa (w tym ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości), do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu wykonanej usługi. Po zakończeniu realizacji umowy, Zgłoszenie oraz protokół z technicznego odbioru przyłącza będą przechowywane bezterminowo, jako element dokumentacji technicznej.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom wspierającym działalność Administratora w zakresie świadczenia usług opieki na systemem IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym usługi doradcze i prawnicze, bankom w zakresie realizacji płatności oraz uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadkach określonych w art. 15 – 20 RODO).
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że sposób przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania niniejszego Zgłoszenia w zakresie imienia i nazwiska, adresu wykonania przyłącza lub sieci, adresu zamieszkania i danych Wykonawcy robót budowlanych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu nie jest obowiązkowe, lecz ma na celu przyspieszenie i ułatwienie kontaktu z Panią/Panem.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej Administratora www.pwikpiaseczno.pl