Przyłączenie do sieci wod-kan sanit.

Przyłączenie do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Zapraszamy do korzystania z naszych usług i przyłączania się do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Dlaczego warto podłączyć się do kanalizacji?

Podłączenie do kanalizacji sanitarnej z jednej strony rozwiązuje problem odprowadzania ścieków, a z drugiej pozwala obniżyć koszty eksploatacji nawet do 20% (ograniczenie kosztów związanych z wywozem szamba).

 

Ponadto podłączenie gospodarstw ma również ogromne znaczenie w zakresie ochrony środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntowych.

 

Skorzystaj z usług PWiK Piaseczno Sp. z o.o.

Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnych usług PWiK Piaseczno Sp. z o.o., które oferuje między innymi odpłatne wykonanie przyłączy. Dzięki temu nie muszą Państwo poświęcać dodatkowego czasu związanego z odbiorami oraz ponosić kolejnych kosztów.

 

KROK PO KROKU czyli jak podłączyć się do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej:

Formularze techniczne dostępne są w siedzibie Przedsiębiorstwa lub na stronie internetowej: https://www.pwikpiaseczno.pl/formularze-techniczne.html

1. WARUNKI PODŁĄCZENIA DO SIECI

W celu uzyskania warunków podłączenia do sieci należy złożyć w PWiK Piaseczno Sp. z o. o. „Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej” (w formularzach technicznych pod nr 1).

Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. Plan/szkic powinien uwzględniać lokalizację obiektów projektowanych. Zaleca się sporządzenie planu lub szkicu na aktualnej (nie starszej niż 3 miesiące) kopii mapy zasadniczej. Mapę można pozyskać z Starostwa Powiatowego w Piasecznie, Wydziału Geodezji i Katastru zlokalizowanego przy ul. Czajewicza 20 w Piasecznie.

W przypadku, gdy przyłącze ma przebiegać przez działki prywatne, wówczas należy do wniosku dołączyć również zgody właścicieli działek, przez które przyłącze będzie poprowadzone.

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej wydawane są bezpłatnie do 21 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej. Ich ważność wynosi 2 lata.

2. PROJEKT TECHNICZNY

Po uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci należy zrealizować projekt techniczny przyłącza. Można go wykonać zlecając PWiK Piaseczno Sp. z o. o. lub poprzez zewnętrzną firmę projektową.

Projekt techniczny na zlecenie PWiK Piaseczno Sp. z o. o. („Zlecenie wykonania projektu” w formularzach technicznych pod nr 5). W przypadku ingerencji przyłączem w pas drogi publicznej należy zdobyć decyzję lokalizacyjną wydawaną przez właściwego zarządcę drogi. Uzyskanie tej decyzji można zlecić PWiK Piaseczno Sp. z o. o. Wówczas należy do zlecenia dołączyć pełnomocnictwo („Pełnomocnictwo dla PWiK Piaseczno Sp. z o. o.” w formularzach technicznych pod nr 9) oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo na konto bankowe właściwego urzędu.

Projekt techniczny wykonany przez zewnętrzną firmę projektową należy dostarczyć do siedziby Przedsiębiorstwa w 2 egzemplarzach do uzgodnienia (1 egz. pozostaje w PWiK Piaseczno Sp. z o. o.) wraz z uzupełnionym zleceniem uzgodnienia projektu („Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego” w formularzach technicznych pod nr 6) – koszt uzgodnienia projektu zgodnie z cennikiem Przedsiębiorstwa.

3. WYKONANIE PRZYŁĄCZA

Wykonanie przyłącza można zrealizować na zlecenie PWiK Piaseczno Sp. z o. o. lub poprzez zewnętrzną firmę wykonawczą.

Wykonanie przyłącza na zlecenie PWiK Piaseczno Sp. z o. o. („Zlecenie wykonania przyłącza” w formularzach technicznych pod nr 7) – ceny wg cennika usług pozostałych Przedsiębiorstwa.

W przypadku ingerencji przyłączem w pas drogi publicznej Zleceniodawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, m.in. uzyskania od zarządcy drogi decyzji lokalizacyjnej, zgody na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz zgody na zajęcie pasa drogowego. Uzyskanie tych decyzji można zlecić PWiK Piaseczno Sp. z o. o., wówczas należy do zlecenia dołączyć pełnomocnictwo („Pełnomocnictwo dla PWiK Piaseczno Sp. z o. o.” w formularzach technicznych pod nr 9) oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo na konto bankowe urzędu.

Zleceniodawca zobowiązany jest również do dostarczenia projektu zmiany organizacji ruchu, w przypadku wystąpienia takiej konieczności wynikającej z zapisów decyzji lokalizacyjnej.

W przypadku, gdy przyłącze ma przebiegać przez działki prywatne, wówczas należy do wniosku dołączyć również zgody właścicieli działek, przez które przyłącze będzie poprowadzone.

Pozostałe informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz realizacji przyłączy zawarte zostały w „Zasadach realizacji i rozliczenia za wykonanie przyłącza” stanowiące załącznik nr 1 do zlecenia wykonania przyłącza.

Oszacowanie kosztu realizacji przyłącza wykonywane jest po realizacji projektu technicznego na pisemną prośbę Inwestora.

Wykonanie przyłącza poprzez zewnętrzną firmę wykonawczą:

  • Prace wykonawcze muszą być realizowane pod nadzorem kierownika robót posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
  • Na 7 dni przed realizacją przyłącza należy do PWiK Piaseczno Sp. z o. o. złożyć zgłoszenie rozpoczęcia robót („Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót” w formularzach technicznych pod nr 14 lub online pod nr 15);
  • Przyłącza należy zgłosić do odbioru w PWiK Piaseczno Sp. z o. o. na dwa dni przed zakończeniem prac wykonawczych (osobiście lub pod nr tel. 22 701 54 24 lub 27). W momencie odbioru przyłącza powinny się znajdować w otwartym wykopie.

4. UMOWA NA ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Po dokonaniu odbioru przyłączy Inwestor/Odbiorca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni podpisać z PWiK Piaseczno Sp. z o. o. stosowną umowę na korzystanie z usług. Cennik usług dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków dostępny jest na w siedzibie Przedsiębiorstwa lub na stronie internetowej https://www.pwikpiaseczno.pl/cennik-uslug-cennik-uslug.html.

5. GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Zgodnie z przepisami prawa, Inwestor jest zobowiązany dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zaleca się dostarczenie do PWiK Piaseczno Sp. z o. o. kopii inwentaryzacji w ciągu 90 dni od daty protokolarnego odbioru przyłącza. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji geodezyjnej można zlecić PWiK Piaseczno Sp. z o. o. koszt wg cennika Przedsiębiorstwa.

Cennik usług dostępny jest w siedzibie Przedsiębiorstwa lub na stronie internetowej https://www.pwikpiaseczno.pl/cennik-uslug-cennik-uslug.html .

Wszelkich informacji nieuwzględnionych w niniejszej procedurze dot. przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej udziela Dział Inwestycji (tel. 22 701 54 24).

 

UWAGA!

Przyłącza wykonane niezgodnie z przedstawionymi wytycznymi uznaje się za zrealizowane nielegalnie.

Zgodnie z procedurą w przypadku nielegalnych podłączeń do sieci będących w posiadaniu PWiK Piaseczno Sp. z o. o. i na podstawie cennika Przedsiębiorstwa, w celu legalizacji przyłącza właściciel danej nieruchomości będzie powinien spełnić następujące warunki:

  1. Udostępnić nieruchomość pracownikom PWiK Piaseczno Sp. z o. o. w celu dokonania odbioru technicznego przyłącza,
  2. Opłacić należności według obowiązującej taryfy za wodę i ścieki na podstawie norm ryczałtowych lub w przypadku, gdy jest wodomierz, na podstawie wskazań wodomierza, za okres do 3 lat wstecz (zgodnie z art. 118 KC) lub w przypadku, gdy zostanie to udokumentowane od momentu wpięcia do sieci,
  3. Opłacić należności za ujawnienie i potwierdzenie istnienia nielegalnego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego zgodnie z cennikiem usług pozostałych,
  4. Zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego przyłącza,
  5. Wykonać inwentaryzację geodezyjną przyłącza.