1. XWniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej

 2. XWniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

 3. XWniosek o wydanie warunków technicznych na budowę/rozbudowę sieci

 4. XWniosek o wydanie zapewnienia dostarczenia wody i/lub odprowadzania ścieków

 5. XZlecenie wykonania projektu

 6. XWniosek o uzgodnienie projektu przyłącza

 7. XZlecenie wykonania przyłącza

 8. XZlecenie ogólne

 9. XPełnomocnictwo dla PWiK Piaseczno Sp. z o.o.

 10. XPełnomocnictwo

 11. XOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 12. XWniosek o montaż/uzbrojenie pompowni ścieków

 13. XWniosek o montaż/uzbrojenie studni podciśnieniowej

 14. XZgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót

 15. Formularz zgłoszenia rozpoczęcia robót

 16. Formularz wymiany podlicznika

 17. Formularz zgłoszenia podlicznika

 18. XZasady montażu podlicznika

 19. XZlecenie ekspertyzy wodomierza

 20. XZlecenie montażu zaworu zwrotnego antyskażeniowego

 21. XZlecenie montażu/wymiany/plombowania podlicznika głównego

 22. XZlecenie udrożnienia/czyszczenia kanalizacji

 23. XZlecenie pomiaru wydajności hydrantu zewnętrznego

 24. XProtokół zdawczo-odbiorczy

 25. XPrzedłużenie terminu zdania inwentaryzacji

 26. XInformacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

 27. XWytyczne do projektowania, budowy oraz odbioru sieci i przyłączy wod-kan

 28. XZlecenie „Promocja 2023”

 29. XWniosek o rozłożenie płatności na raty – Promocja 2023

 30. XWniosek o wydanie zgody na pobór wody z hydrantu zwenętrznego

Dokumenty, dostępne w formacie PDF, można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat w wersji 8 (lub nowszej). Dokumenty, dostępne w formacie DOCX, można otworzyć za pomocą programu Microsoft Word 2007 (lub nowszego) oraz innych edytorów tekstów, umożliwiających otwarcie plików typu: docx.