1. XWniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej

 2. XWniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

 3. XWniosek o wydanie zapewnienia dostarczenia wody i/lub odprowadzania ścieków

 4. XZlecenie wykonania projektu

 5. XWniosek o uzgodnienie projektu przyłącza

 6. XZlecenie wykonania przyłącza

 7. XZlecenie ogólne

 8. XPełnomocnictwo dla PWiK Piaseczno Sp. z o.o.

 9. XPełnomocnictwo

 10. XOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 11. XWniosek o montaż/uzbrojenie pompowni ścieków

 12. XWniosek o montaż/uzbrojenie studni podciśnieniowej

 13. XZgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót

 14. Formularz zgłoszenia rozpoczęcia robót

 15. Formularz wymiany podlicznika

 16. Formularz zgłoszenia podlicznika

 17. XZasady montażu podlicznika

 18. XZlecenie ekspertyzy wodomierza

 19. XZlecenie montażu zaworu zwrotnego antyskażeniowego

 20. XZlecenie montażu/wymiany/plombowania podlicznika głównego

 21. XZlecenie udrożnienia/czyszczenia kanalizacji

 22. XZlecenie pomiaru wydajności hydrantu zewnętrznego

 23. XProtokół zdawczo-odbiorczy

 24. XPrzedłużenie terminu zdania inwentaryzacji

 25. XInformacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

 26. XWytyczne do projektowania, budowy oraz odbioru sieci i przyłączy wod-kan

 27. XZlecenie „Promocja 2024”

 28. XWniosek o rozłożenie płatności na raty – Promocja 2023

 29. XWniosek o rozłożenie płatności na raty – Promocja 2024

 30. XWniosek o wydanie zgody na pobór wody z hydrantu zwenętrznego

Dokumenty, dostępne w formacie PDF, można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat w wersji 8 (lub nowszej). Dokumenty, dostępne w formacie DOCX, można otworzyć za pomocą programu Microsoft Word 2007 (lub nowszego) oraz innych edytorów tekstów, umożliwiających otwarcie plików typu: docx.