Formularze techniczne

 1. XWniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej

 2. XWniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

 3. XWniosek o wydanie warunków technicznych na budowę/rozbudowę sieci

 4. XWniosek o wydanie zapewnienia dostarczenia wody i/lub odprowadzania ścieków

 5. XZlecenie wykonania projektu

 6. XWniosek o uzgodnienie projektu przyłącza

 7. XZlecenie wykonania przyłącza

 8. XZlecenie ogólne

 9. XPełnomocnictwo dla PWiK Piaseczno Sp. z o.o.

 10. XPełnomocnictwo

 11. XOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 12. XWniosek o montaż/uzbrojenie pompowni ścieków

 13. XWniosek o montaż/uzbrojenie studni podciśnieniowej

 14. XZgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót

 15. Formularz Zgłoszenia rozpoczęcia robót

 16. XZlecenie ekspertyzy wodomierza

 17. XZlecenie montażu zaworu zwrotnego antyskażeniowego

 18. XZlecenie montażu/wymiany/plombowania podlicznika głównego

 19. XZlecenie udrożnienia/czyszczenia kanalizacji

 20. XZlecenie pomiaru wydajności hydrantu zewnętrznego

 21. XProtokół zdawczo-odbiorczy

 22. XPrzedłużenie terminu zdania inwentaryzacji

 23. XInformacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

 24. XWytyczne do projektowania, budowy oraz odbioru sieci i przyłączy wod-kan

 25. XZlecenie „Promocja 2022”

 26. XWniosek o rozłożenie płatności na raty – Promocja 2022

 27. XWniosek o wydanie zgody na pobór wody z hydrantu zwenętrznego

 28. XZlecenie analizy wody

Dokumenty, dostępne w formacie PDF, można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat w wersji 8 (lub nowszej). Dokumenty, dostępne w formacie DOCX, można otworzyć za pomocą programu Microsoft Word 2007 (lub nowszego) oraz innych edytorów tekstów, umożliwiających otwarcie plików typu: docx.