Ujęcia wody i wodociągi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie dostarcza mieszkańcom miasta wysokiej jakości wodę z trzecio i czwartorzędowych ujęć głębinowych. Spółka eksploatuje sieć wodociągową o długości ok. 591 km. oraz 12 stacji uzdatniania wody o łącznej wydajności przekraczającej 18 tyś. m3/d.

Przedsiębiorstwo posiada również alternatywne źródła zasilania w wodę z TDP Thompson, Patronat, oraz wodociąg Warszawski.

 

 

 

Woda ma dobry smak oraz zapach. Jej parametry spełniają wszelkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Jakość wody jest sprawdzana przez akredytowane laboratorium oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny. Co istotne, woda z ujęć głębinowych jest zdrowsza, choć pod względem parametrów nieznacznie twardsza niż np. warszawska.

 

Jakość wody

 

Stacje uzdatniania wody oraz sieć wodociągowa objęte są całodobowym monitoringiem. Te działania mają zapewnić prawidłowe zarządzanie siecią oraz zminimalizować uciążliwości w przypadku wystąpienia awarii.

 

Wszystkie nasze stacje uzdatniania wody są stacjami bezobsługowymi wymagającymi jedynie dozoru ze strony Pracowników obsługi. Nad procesem produkcji wody i eksploatacji sieci wodociągowej dziennie czuwa 16 wykwalifikowanych pracowników, których zadaniem jest zapewnienie ciągłości dostaw zdrowej i bezpiecznej wody do Państwa domów.

    Laboratorium bada:

  • wskaźniki fizyczne (mętność, barwa, zapach, odczyn pH, smak)
  • wskaźniki chemiczne (azotyny, amoniak, azotany, chlor wolny)